Spot your dorm!

Algemene voorwaarden

Juistheid van informatie

De medewerkers van Kotspotting NV doen hun best om de juistheid van de informatie op deze website zo goed mogelijk te controleren. Alle gegevens en informatie zijn echter geheel vrijblijvend. Noch Kotspotting NV noch de medewerkers van deze website kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden. We raden je dan ook aan de juistheid van de aangeboden informatie na te kijken voor je een overeenkomst afsluit met een verhuurder.

Verder wil Kotspotting NV duidelijk stellen dat er geen verband is met enige Huisvestingsdienst. De informatie op deze website valt dan ook niet binnen de kwaliteits- en selectiecriteria van de Huisvestingsdienst.

Intellectuele rechten

Alle intellectuele rechten met betrekking tot de vormgeving van deze website, de logo's en de opbouw van de website en de databanken behoren toe aan Kotspotting NV.

De inhoud van deze website wordt beschermd door de wetgeving betreffende auteursrechten. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kotspotting NV.

Beschikbaarheid

Hoewel Kotspotting NV zijn best doet om de webste 24 op 24 en 7 dagen per week bereikbaar te houden, behouden we ons het recht de toegang tot de website te beperken of af te sluiten zonder voorafgaande mededeling.Kotspotting NV of de medewerkers van de website kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor gevolgen van een mogelijke onderbreking van de toegang.

Links

Kotspotting NV neemt geen enkele verantwoordelijkheid op voor de informatie op websites of pagina's waarnaar een link wordt gelegd vanop deze website. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en wettelijkheid van de inhoud van die andere websites of pagina's ligt volledig bij de beheerders van die websites of pagina's.

Copyright © 2018 Kotspotting by Compoint. All Rights Reserved